Wie zijn wij?

Wij belijden en geloven:

  • De Goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiende de betrouwbaarheid en het hoogte gezag van de Bijbel in alle zaken van geloof en leven.
  • De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Jezus Christus is waarlijk God en mens; Hij is de enige Middelaar tussen God en mensen; de zondaar wordt verlost door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus en uit genade gerechtvaardigd, niet door eigen werken, maar door geloof in Hem.
  • Christus is lichamelijk uit de doden opgestaan, naar de hemel gevaren en zit aan de rechterhand van de Vader.
  • Christus’ persoonlijke wederkomst.

Onze bijeenkomsten:

Iedere zondag komen we van 9:30 – ongeveer 12:00 uur samen om onze God en Vader en de Here Jezus te aanbidden en Hem te danken voor het verlossingswerk.
In deze bijeenkomst wordt ondermeer gezongen, uit de Bijbel gelezen, gebeden en het avondmaal gevierd. Daarna koffiepauze, deze begint ongeveer half 11- en eindigt om +\- 11:00 uur, daarop volgt de woordbediening. Gods Woord wordt geopend en kunnen we luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft.
Dinsdagavond van 19:30 – 20:45 uur is er gelegenheid voor gezamenlijk gebed.


Andere bijeenkomsten:

We komen ook nog op diverse andere tijden, meestal in kleinere verbanden bij elkaar voor bijbelstudie, gebed en ontmoeting.