ANBI stichting: ‘lokaal Dokkum e.o.’

Tanbi logo

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Deze gegevens staan op deze pagina gepubliceerd.

 

Financieel overzicht van onze gemeente is te lezen onderaan deze pagina;


Stichting ‘Lokaal Dokkum en Omstreken’.

Algemene gegevens:

Naam instelling Stichting ‘Lokaal Dokkum en omstreken’
Bezoek adres Gebouw ‘Rehoboth’
Hantumerweg 38
9101 AB Dokkum
RSIN/Fiscaal numer 007586383
Post adres Haagwinde 22
9103 RE Dokkum
KvK nummer 41002167
 • beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  De stichting heeft tot doel het verwerven en in stand houden van één of meer gebouwen bestemd voor het houden van christelijke vergaderingen en voorts al hetgeen daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woordseen duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn (art 2 vdstatuten)
 • het werk dat de instelling doet
  Het bestuur waakt over het tijdig nakomen van de verplichtingen aan bank, geldverstrekkers, verzekerings-, energie- en waterbedrijven om voor de Vergadering van Gelovigen te Dokkum een onderkomen te garanderen.
 • de manier waarop de instelling geld werft
  Het werven van geld vindt plaats door giften, erfstellingen, legaten, opbrengsten uit verhuur en alle andere verkrijgingen en baten. Dit staat ook omschreven in artikel 3 van de statuten.
 • het beheer van het vermogen van de instelling
  De penningmeester doet jaarlijks verslag van de inkomsten en uitgaven welke middels een bankrekening plaatsvinden. Daarnaast worden jaarlijks de boeken van de penningmeester door twee leden van de gemeente gecontroleerd.
 • de besteding van het vermogen van de instelling
  Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor het beheren van het gebouw en de daarbij behorende verplichtingen zoals eerder omschreven onder “het werk dat de instelling doet”.
 • de functie van de bestuurders
  Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 personen te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. (art 4 lid 1 vd statuten)
 • de namen en functies van de bestuursleden

  Klaas van Dijk te Dokkum Voorzitter
  Martijn Kooistra te Dokkum Penningmeester
  Klaas Groenwold te Bollingawier Algemeen lid

   

 • het beloningsbeleid
  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (art 4 lid 6 vd statuten)
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Activiteiten over het afgelopen jaar beslaan alleen de afdracht van aflossing en rente aan de Rabobank met betrekking tot de lopende hypotheek en het betalen van de kosten voor energie, water en verzekeringen.
 • een financiële verantwoording (Klik op het PDF icoon om te downloaden)

  Jaar Financieel
  2013  PDF logo
  2014  PDF logo
  2015  PDF logo
  2016  
  2017  
  2018  
  2019   
  2020   
  2021  
  2022