ANBI : ‘vergadering van gelovigen’

Ianbi logo

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Deze gegevens staan op deze pagina gepubliceerd.

Gemeente van Vergadering van gelovigen te Dokkum:

Algemene gegevens:

Juridische naam instelling: ‘Vergadering van gelovigen’ Rehoboth
Ook bekend onder de naam: “Vergadering van gelovigen”.
Juridische vorm: Kerkgenootschap.
Bezoek adres: Gebouw -“Rehoboth” Hantumerweg 38 9101 AB. Dokkum
RSN Fiscaal nummer: 818870795
Unieke url ANBI: https://www.rehobode.nl/anbi/vergadering-van-gelovigen/
Website: https://www.rehobode.nl/
Post adres: Haagwinde 22 9103 Re Dokkum
E-mail adres: kooistram@hotmail.com
 • Beschrijving en doelstelling van de ANBI:

Het doel van de “Vergadering” is het houden van samenkomsten en het verkondigen van het Evangelie in de ruimste zin van het woord.

 • De manier waarop de instelling geld werft:

Het werven van geld vindt plaats door collecteren in de dienst. Verder vindt de werving plaats door giften, erfstellingen, legaten en alle andere legale inkomsten en baten.

 • Het beheer van het vermogen van de instelling:

De penningmeester doet jaarlijks verslag van de inkomsten en uitgaven welke middels een bankrekening plaatsvinden. Daarnaast worden jaarlijks de boeken van de penningmeester door twee leden van de gemeente gecontroleerd.

 • De functie van de bestuurders:

Een viertal broeders dragen verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Hierin is geen onderscheid naar functie. Verder dragen alle broeders die tot de gemeente behoren verantwoordelijkheid in de besluitvorming omtrent het functioneren van de gemeente.

 • Het beloningsbeleid:

De broeders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. Ook de sprekers welke maandelijks uitgenodigd worden voor een spreekbeurt ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

 

Beleidsplan – 2013 tot heden.

Daar wij een kleine gemeenschap vormen en geloven in het werk van de Heilige Geest, wordt  een ieder in de samenkomsten en door onderlinge contacten toegerust, gevormd en aangemoedigd om zich in het dagelijks leven te laten leiden door de Heilige Geest in woord en daad. Onderling wordt afgesproken wie aan bepaalde personen pastoraat verlenen.

De zorg voor de dagelijkse zaken berust bij een viertal broeders. Bij twee van hen berust het beheer van de gelden die voornamelijk door collectes in de samenkomsten verkregen worden en de verdeling ervan naar de gewenste doelen.

Alle broeders samen zijn verantwoordelijk voor het geheel en de gemeente. Het gebouw waarin de samenkomsten worden gehouden vallen onder het beheer van  de Stichting Lokaal Dokkum e.o. De verantwoording van deze stichting vindt u onder de knop ANBI – Stichting Lokaal. Onderling is afgesproken wie de ruimte geschikt maakt voor deze samenkomsten. De “kerk” is een ontmoetingsplaats waar christenen en niet christenen elkaar ontmoeten en bemoedigen en het Evangelie te verkondigen.

Uitgeoefende activiteiten,

De activiteiten bestaan uit het wekelijks houden van zondagse samenkomsten en door de weekse gebedsavonden. in voor- en najaar worden er geregeld lezingen gegeven, waar ook een ieder welkom is. Tevens zijn er een aantal kringen actief, waarin Bijbels onderwijs wordt gegeven en aandacht is voor mens en omgeving. Ook hier is een ieder van harte welkom!

 • Alle verandering en aanpassing van ons beleidsplan en uitgeoefende activiteiten zullen op deze pagina worden weergegeven!
 • een financiële verantwoording (Klik op het PDF icoon om te downloaden)

  Jaar Financieel   Beleidsplan
  2013 PDF logo
  2014 PDF logo
  2015 PDF logo
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020  
  2021